Trajtimi i Mbetjeve

Landfilli


Landfilli i parë i çertifikuar në ShqipëriStruktura e parë e ndërtuar në Impiantin e Trajtimit tëMmbetjeve në qytetin e Elbasanit është pjesa e Landfillit. Menaxhimi i Landfillit bëhet sipas të gjitha Standardeve për të sigurar jetëgjatësinë e tij dhe mbrojtjen e mjedisit. Për të verifikuar mbarëvjatjen e punës në zonën ku është ndërtuar Landfilli, janë vendosur 4 piezometra që bëjnë monitorimin e ujërave nëntokësore për të sigurar që ngelen të paprekur.


Ndërtuar në vitin
2016Ky landfill është i pari në Shqipëri,i ndërtuar nga Albtek Energy sipas gjithë standardeve Europiane, mbështetur në Direktivën e BE 1999/31/EC të 26 Prill 1999 .

Sipërfaqja
Landfilli zë një sipërfaqe prej
rreth 25.000 m2.
Projektimi
Landfilli është projektuar dhe supervizuar nga kompania e mirënjohur Italiane De Mare srl.
Shtresat
Izolimi i landfillit kryhet me
4 shtresa.
Certifikimi
Standardet e përdorura janë kontrolluar dhe certifikuar nga kompania Hollandeze ARCADIS.

Shtresat e landfillit  • Argjilë e ngjeshur
  • Gjeokompozit Betonitik
  • HDPE
  • Gjeotekstil
  • Tuba Drenazhimi
  • Shtresë Drenazhi